Läs Skollagen Hägglund!

dagens DN Debatt tar Göran Hägglund tillfället i akt att kräva att lärare ska få ge kvarsittning, ta mobiler osv., allt i demokratisk anda.

Märkligt att Hägglund inte tog sig tid att läsa skollagen innan han fick för sig att skriva (eller skriva under på) en hel debattartikel. Som en service till Hägglund och andra intresserade listar jag nedan några paragrafer som det kan vara bra att känna till innan man kräver kvarsittning och annat.

Skollagen om ordningsregler, (5 kap.):
5 § Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet.

Rektor beslutar om ordningsregler.

Skollagen om utvisning ur undervisningslokalen (5 kap.):

7 § I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får en lärare visa ut en elev från undervisningslokalen för högst återstoden av ett undervisningspass, om 1. eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt, och
2. eleven inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren.

Skollagen om kvarsittning (5 kap.):

8 § Under samma förutsättningar som i 7 § får en lärare eller rektor i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan besluta att en elev ska stanna kvar i skolan under uppsikt högst en timme efter att skoldagens undervisning har avslutats eller infinna sig i skolan högst en timme innan undervisningen börjar.

Sen saxar jag ett längre stycke om utredning och skriftlig varning (5 kap.):

Utredning
9 § Om en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan vid upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt eller om eleven gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse, ska rektorn se till att saken utreds. Samråd ska ske med elevens vårdnadshavare.

Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 § är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas.

10 § Med utgångspunkt i vad som har framkommit vid en utredning enligt 9 § första stycket ska rektorn se till att åtgärder genomförs för att få eleven att ändra sitt beteende.

Skriftlig varning
11 § Efter en utredning enligt 9 § första stycket får rektorn besluta att tilldela eleven en skriftlig varning. En sådan varning ska innehålla information om vilka åtgärder som kan komma att vidtas om eleven inte ändrar sitt beteende.
Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut.

Skollagen om omhändertagande av föremål (5 kap.):

22 § Rektorn eller en lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna.
Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt första stycket.

Skollagen om kränkande behandling (6 kap.):

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling

10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567).

___

Grejen är att lagen är så ny att vi lärare bara går och väntar på prejudikat. Vi väntar på att någon anmäler en lärare för något, t.ex. en lärare som rycker en mobil från en elev varpå eleven anmäler läraren. Eller att någon som känner sig kränkt upplever att de inte fick hjälp. Ingen vill vara den läraren.

Så ser du, Hägglund? Vi FÅR redan göra det du efterfrågar. Lägg din energi på något annat istället.

Skollagen finns att läsa på http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:800


Uppdatering: Jag la till vilka kapitel de olika paragraferna hör till.

Comments
7 Responses to “Läs Skollagen Hägglund!”
 1. Jag håller med dig om att artikeln slår in öppna dörrar, men inte helt. Det är särskilt en mening ur artikeln som jag tycker är värd att lyftas fram och som idag inte alltid fungerar (det varierar säkerligen från skola till skola). Hägglund drar slutsatsen: ”För att uppnå både kunskapsmål och en god värdegrund behövs också tid och möjlighet att sköta sitt jobb.” Värdegrundsfrågor handar om mer än regler och regler vidare ska ju som också står i skollagen ”utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet.”. Som du så riktigt påpekar finns heller ännu inte några tydliga prejudikat.

  Ett stort problem tycker jag är duktighetsidealet i skolan som inte alltid tillåter elever att utveckla ett kritiskt tänkande. Min erfarenhet är att det inte sällan är de som stör som också har de mest fantastiska kreativa tankarna och visar prov på en enorm analytisk förmåga i olika sammanhang. Jag är oroligt för att man som lärare kanske i värsta fall mest fokuserar på störningsmomentet och inte ser allt det andra som eleven bidrar med. Jag har träffat elever som tydligt har fått för låga betyg från grundskolan kanske just på grund av detta.

  Arbetet med värdegrundsfrågor i skolan tar tid och måste få ta tid. Det handlar om svåra frågor som rör tolerans. Är det tolerant att möta exempelvis en ”intolerant” elev på ett intolerant sätt? Det tycker inte jag. . Själv är jag som samhällskunskapslärare orolig för att ämnet nu halverats på gymnasiets praktiska program. Istället för ordning och reda eller fostran i skolan och så i synnerhet på gymnasiet, vill jag lyfta fram demokrati, värdegrund, tolerans och bildning.

 2. metabolism skriver:

  Väl skrivet! Jag håller helt med dig. Faran i att bedriva korståg mot störande beteende och mobiltelefoner gör ju att undervisningen och kunskapsarbetet blir lidande. Visst är det viktigt att lärare har både rättigheter och skyldigheter, men vårt jobb handlar ju främst om undervisning.

  Min erfarenhet är också att många av de elever som ”stör” gör det för att de har förstått att det finns ett duktighetsideal och stör sig på det.

  /Monica

 3. Elever stör också när de är uttråkade, så det är viktigt att ha en ständig diskussion om vad man gör och varför med sina elever. Ibland är det läraren som behöver skärpa sig. Men långt ifrån alltid och därför reagerar jag på formuleringen korståg. Jag tillåter inga mobiltelefoner annat än som mp3 spelare på mina lektioner. Om någon stör efter en tillsägelse får de arbeta själva utanför klassrummet. När mina elever är inne på FB eller något annat privat på lektionerna tar jag datorn av dem för resten av dagen. Är det vad du menar med korståg, Monica? Resultatet av det här är att det råder arbetsro, eleverna har stor frihet att välja arbetsformer och innehåll, lektionerna är effektiva och eleverna är nöjda. Av det drar jag inte slutsatsen att en annan lärare borde göra likadant, men elever ställer betydligt högre krav på arbetsro än lärarna och det är vår plikt att se till att de får det. Metoderna kan variera och de bör alltid diskuteras och förankras hos eleverna, men vi har ingen orsak att recensera varandra. Det kan vi lämna till eleverna.

 4. emil.svantesson@gmail.com skriver:

  Hägglund är inte okunnig om lagen. Själva lagen spelar ingen roll. Han reproducerar det som Björklund var så framgångsrik med (se Matllda Wiklunds avhandling): att utmåla ett kaos och sig själv som frälsare, och disciplin och hårda tag mot framför allt arbetarklassens barn som den enda rätta metoden.

 5. Vonkis skriver:

  Det är, minst sagt, anmärkningsvärt att ingen från oppositionen eller lärarfacken reagerar på Hägglunds debattartikel.

 6. metabolism skriver:

  Helena: Att ha regler för vad som gäller på lektionerna – hur datorer får användas, hur man bemöter varandra osv – är självklart. Med korståg menar jag inte att man följer (och påminner eleverna om) de regler som man tillsammans satt upp, utan att man söker konflikter med elever bara för att man befinner sig i en maktposition.

  Emil: Hägglund framställer det som att lagen inte finns. Det kan leda till att folk tror att skolan (och i förlängningen lärarna) saknar mandat att agera. Det är ganska fult gjort.

Trackbacks
Check out what others are saying...
 1. […] Läs Skollagen Hägglund! På dagens DN Debatt tar Göran Hägglund tillfället i akt att kräva att lärare ska få ge kvarsittning, ta mobiler osv., allt i demokratisk anda.Märkligt att Hägglund inte tog sig tid att… Source: metabolism.wordpress.com […]Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: